Niciodată nu a devenit mai evident decât acum, în acest context al pandemiei COVID-19, că peisajul muncii este influențat puternic de noile instrumente IT. Criza coronavirusului va determina ca telemunca, telemedicina, robotizarea și alte instrumente similare să fie adoptate nu numai pe o scară mai largă, ci și într-un ritm mai accelerat. Acest trend se va menține și constituie probabil unul din elementele pozitive ale acestei crize.

Până la 500.000 euro pentru întreprinderile mari

Programul Operațional Capital Uman finanțează firmele mari prin fonduri nerambursabile care acoperă până la 60% din costurile eligibile ale unor proiecte cu valoare individuală de până la 500.000 euro  privind ”Competențe digitale pentru angajații din INTREPRINDERI MARI” (cod apel AP3/PI 10iii/OS 3.12).

Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 18 luni.

Acest program pleacă de la premisa că finanțarea formării este un sprijin atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Programul pune accentul și pe formarea angajaților vârstnici.

Domenii de activitate vizate: de la textile, pielărie, la TIC, bioeconomie și biotehnologii

Apelul de proiecte vizează sectoarele economice cu potențial competitiv identificate prin strategia națională de competitivitate (SNC) și domeniile de specializare inteligentă din strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020 (SNCDI).

Astfel, sunt vizate domeniile cu rol economic important și cu influență ridicată asupra ocupării forței de muncă: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, construcții și industrii creative.

De asemenea, sunt vizate și domeniile care au cunoscut o dinamică accelerată, precum industria auto și de componente auto, TIC, procesarea alimentelor și băuturilor.

Nu în ultimul rând, pot aplica firme din domeniile legate de inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată precum sănătatea și produsele farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii.

Proiectele se pot desfășura în toate regiunile României, mai puțin București-Ilfov.

Bani pentru cursuri și certificarea competențelor digitale – bonus pentru cele avansate

Tipurile de activități eligibile pentru această finanțare sunt următoarele:

 • Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și TIC, rezultând în dobândirea de competențe primare sau avansate care includ cursuri de calificare de nivel 2-4, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare, cursuri care vizează un singur element de competență digitală sau finalizate si sau național/internațional.
 • Evaluarea și certificarea competențelor obținute pe alte căi decât cele formale

Apelul sprijină și favorizează formarea și certificarea competențelor digitale avansate, aceste activități primind punctaj suplimentar.

Cine poate solicita fondurile și pentru ce tip de angajați?

Solicitanții eligibili sunt angajatorii firme mari, indiferent de sediul social, dar care implementează proiectul într-una din regiunile mai puțin dezvoltate si care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv  SNC  și cu domeniile de specializare inteligentă SNCDI sau care sunt dispuși să își adapteze activitatea la unul din aceste sectoare economice până la data semnării contractului de finanțare.

Grupul țintă al proiectului sunt persoane angajate la solicitant cu contract individual de munca și dimensiunea minimă a acestuia este de 75 persoane. Punctaj suplimentar vor avea proiectele care includ angajați vârstnici (54-64 ani).

Ce cheltuieli pot fi decontate?

Valoarea maximă a proiectului, de 500.000 de euro, costuri eligibile, poate fi susținută printr-o finanțare nerambursabilă de minimum 50% (care poate crește la 60% pentru formarea adresată lucrătorilor cu handicap sau defavorizați).

Cheltuielile eligibile sunt suficient de acoperitoare.

 • Salarii pentru orele în care personalul inclus în echipa de formare (lectori, formatori, speakeri) participă la furnizarea trainingului
 • Cheltuieli salariale aferente participanților la formare
 • Contribuții sociale și aferente acestora de mai sus
 • Onorarii sau venituri asimilate salariilor pentru experții proprii sau cooptați
 • Cheltuieli cu deplasarea a experților și a personalului propriu implicați în furnizarea cursurilor
 • Cheltuieli pentru cazare exclusiv pentru persoanele cu handicap din grupul țintă
 • Cheltuieli pentru achiziția de servicii specializate și pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (formare, consiliere profesională legată de aceasta, etc)
 • Cheltuieli pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare profesională
 • Cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare, actualizare aplicații, configurare baze de date., migrare structuri)
 • Cheltuieli cu taxe, abonamente, cotizații, acorduri, autorizații
 • Cheltuieli cu achiziția materiale consumabile, auxiliare etc direct atribuibile proiectului, multiplicare
 • Achiziția de active fixe necorporale, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi
 • Hrana pentru persoanele din grupul țintă care participă la activități
 • Închiriere spatii, echipamente, vehicule diverse bunuri pentru desfășurarea activităților
 • Cheltuieli sub formă de bareme standard pentru calificare
 • Cheltuieli indirect
 • Salarii experților suport pentru activitatea managerului de proiect, a personalului administrativ si auxiliar si contribuțiile aferente

Ponturi privind evaluarea proiectelor

In selecția proiectelor se va acorda atenție modului în care acestea răspund obiectivelor programului, precum și a modului în care este definit grupul țintă, analiza nevoilor acestuia, dimensionarea sa (se dorește un număr cât mai mare de persoane țintite). Proiectul trebuie să răspundă și ”temelor orizontale” ale POCU, dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și non-discriminarea, dar și temelor secundare legate de sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2, inovarea socială, îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC, nediscriminarea.

Calitatea cererii de finanțare este evaluată ținând cont de eficacitatea proiectului (indicatorii decurg în mod realist din activități, sunt corelați cu obiectivele, proiectul prezintă valoare adăugată). Metodologia proiectului, riscurile identificate și măsurile de reducere a lor sunt de asemenea importante in evaluarea eficacității. Eficiența proiectului, plecând de la fundamentarea economico-financiară a costurilor și rezonabilitatea lor, este corelată cu calitatea și dimensiunea resurselor umane implicate și cu adecvarea resurselor materiale, experiența solicitantului și raționalitatea planificării.

Un ultim criteriu de selecție privește durabilitatea proiectului, măsurile de valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia și sustenabilitatea instituțională (transferabilitatea către alt grup țintă și/sau sector).

Concluzie

Firmele mari din turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industriile creative (articole ceramice, bijuterii, articole de sport, jucării, editare și producție de cârti, muzică, filme, publicitate,  cercetare în științe sociale și umaniste, în inginerie), precum și cele de din industria auto și de componente, TIC, procesarea alimentelor și băuturilor (inclusiv vinuri, distilate, bere), sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie și biofarmaceutice, construcții, fabricarea materialelor de construcții și distribuție (transporturi de mărfuri pe calea ferată, maritime și fluviale, aeriene și spațiale, depozitări și manipulări) au o șansă de accelera însușirea TIC prin acest sprijin.

 

Tags: , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu