Guvernul României a lansat marți în consultare publică ghidul programului ELECTRIC UP o inspirată schemă de finanțare, în opinia noastră, care prevede oferirea de până la 100.000 euro/beneficiar pentru IMM-urile și toate formele de întreprindere din domeniul HORECA, în vederea instalării:

 • sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și

 • stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Programul Electric Up, realizat în conformitate cu prevederile Pactului Ecologic European, are caracter multianual și se aplică la nivelul anual. Pentru primul ciclu de implementare, suma maximă alocată este de 476 mil. lei.

Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro, Reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile. Totuși proiectele care beneficiază de alocare privată care determină o creștere puterii instalate la cel puțin 120kwp vor beneficia de un punctaj suplimentar in cadrul punctajului final (CPP)

In cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate. Atenție! Avansul va fi acordat ca decontare a plății în avans efectuată de către beneficiar instalatorului sistemului.

Cheltuieli eligibile

 1. cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale pârți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 2. cheltuielile cu achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare (sunt avantajați cei care achiziționează minim 2 asemenea puncte si care sunt plasate într-un  loc ce permite acces public;
 3. cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 4. cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 5. cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare;
 6. cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
 7. 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice (contribuie la punctajul final!);
 8. TVA, dacă aceasta este nedeductibilă
 9. cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program.

Un ciclu de finanțare are următoarele etapele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorității, www.energie.gov.ro a informațiilor necesare demarării programului;

b) înscrierea solicitanților și validarea înscrierii acestora;

c) depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP;

d) solicitarea de informații suplimentare și clarificări;

e) analiza și aprobarea proiectelor;

f) publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;

g) depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;

h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;

i) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;

j) publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;

î) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;

k) implementarea proiectelor de către Beneficiari;

l) decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;

m) monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari;

n) monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.

Graficul temporal indicativ privind desfășurarea etapelor Programului pentru actualul ciclu de finanțare – primul –  este următorul:

a) Autoritatea va publica toate informațiile utile cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program;

b) Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 2 luni (60 de zile);

c) Înscrierea solicitanților pe platformă și obținerea parolei de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea înscrierii și numărul unic asociat înscrierii;

d) Sesiunea de depunere a proiectelor timp de minim 2 luni (60 de zile), ulterior demarării sesiunii de înscriere;

e) Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 2 luni (60 de zile), lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade în funcție de punctaj (CPP;

f) Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;

g) Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim o lună (30 de zile) de la soluționarea ultimei contestații;

h) În termen de 3 luni (90 de zile) de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul (Avizul Tehnic de Racordare) în aplicația informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;

i) Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 2 luni (60 de zile) de la semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor în condițiile prevăzute în ghid;

î) Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalitățile privind recepția și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării;

j) Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an.

Solicitanți eligibili sunt persoanele juridice care:

 • sunt IMM sau
 • sunt operatori economici din domeniului HoReCa – indiferent de dimensiune, care desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 • dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
 • nu sunt sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare;
 • se angajează că vor întocmi, prin instalatorul ales, toată documentația tehnică necesară;
 • se angajează că vor instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales;
 • se angajează că ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat prin aplicația informatică conform specificațiilor din Anexa 1 la ghid. CPP este o sinteză a mai multor indicatori.

CPP = FPPV + FM + FUSE + FSPV + FCPV

FPPV – Factor de Producție energie verde PV – max 45 pct

FPPV = Puterea instalată (kWp)/Suma solicitată (euro)*40pct

FM – Factor de Multiplicare max 40 pct este valoarea din tabel3 determinată de PAEPV

FUSE – Factor de Utilizare SE max 5 pct (5 pct acces public permanent cel puțin 22 kw -2 stații încărcare, 3 pct acces public de 22 kw – 1 stație de încărcare sau 1 pct stație consum privat)

FSPV – Factorul de Stocare PV max 5 pct

FCPV – Factorul de Cofinanțare PV (instalarea a minim 120 kWp) max 5 pct

PAEPV estimat pentru un an, pentru capacitatea solicitată de PV spre instalare, folosind instrumentul Uniunii Europene disponibil la adresa https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/, utilizând PVGIS SARAH.

Consum(12) 6 × PAEPV FM = 45 pct.
Consum(12) 5 × PAEPV FM = 38 pct.
Consum(12) 4 × PAEPV FM = 28 pct.
Consum(12) 3 × PAEPV FM = 17 pct.
Consum(12) 2 × PAEPV FM = 11 pct.
Consum(12) 0,8 × PAEPV FM = 7 pct.
Consum(12) 0,6 × PAEPV FM = 3 pct.
Consum(12) 0,4 × PAEPV FM = 2 pct.
Consum(12) 0,2 × PAEPV FM = 1 pct.
Consum(12) 0,1 × PAEPV FM = 0 pct.

Autoritatea va publica pe pagina de internet www.energie.gov.ro, informațiile necesare privind demararea programului și perioada de organizare a sesiunii de înscriere, cu minim 5 zile înainte de deschiderea sesiunii.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu