Prezentarea de mai jos este o trecere în revistă a măsurilor din actuala versiune a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care ar putea avea ca beneficiari direcți entități private, IMM-uri si firme mari. Sumele alocate pentru moment și prezentate în paranteze sunt sume totale pentru pilonul respectiv și includ și investiții care prin natura lor sau prin ceea ce a prevăzut ministerul sunt alocate doar beneficiarilor publici. Fiecare din subpiloni conține și alte măsuri și acțiuni, aici fiind prezentate doar acelea care ar putea ținti direct grupurile țintă private.

Date fiind lipsa unor amănunte din actualul PNRR supus consultării publice, unele încadrări pot fi forțate sau în unele cazuri este posibil să existe omisiuni. Din aceste considerente, voi reveni în materiale viitoare cu amănunte precum și propuneri de amendare a acestor măsuri.

Evident, firmele vor putea beneficia indirect ca furnizori pentru beneficiarii publici direcți. Din această perspectivă, voi sintetiza în alte prezentări măsurile și din punct de vedere al domeniilor de activitate.

Pilonul I Tranziția Verde

I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea (1,5 mld. Euro)

 • Înființarea de pepiniere publice și private de puieți;
 • Împădurirea terenurilor pretabile și înființarea de perdele forestiere (zone cu interes ecologic);
 • Realizarea lucrărilor de împăduriri/completări/refaceri ale plantațiilor calamitate pe terenurile agricole și forestiere.

I.3 Managementul deșeurilor, colectare selectivă și economie circulară (1,3 mld. Euro)

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, inclusiv prin:

 • Dezvoltarea unor „insule ecologice” digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivel local;
 • Includerea în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele recuperate de la populație sub formă de deșeuri;
 • Crearea a două programe integrate, de logistică și comunicare, destinate gestionării deșeurilor, unul adresat operatorilor economici, iar altul pentru unitățile administrativ teritoriale;

Achiziționarea de scannere mobile pentru camioane și containere de deșeuri

Dezvoltarea și implementarea sistemului de garanție-depozit pentru ambalaje, inclusiv prin achiziționarea infrastructurii hardware și software

Valorificarea unor materiale din depozitele de deșeuri industriale

Controlul poluării mediului din sursă agricolă și reducerea gazelor cu efect de seră, inclusiv prin:

 • Dezvoltarea de platforme în fermele mici si medii pentru colectarea, managementul și valorificarea gunoiului de grajd;
 • Creșterea operabilității și sustenabilității platformelor existente și reducerea gazelor cu efect de seră, la nivel de fermă sau de UAT;
 • Investiții în sistemele de stocare, gestionare și compostare aerobă;
 • Investiții în stații de compostare și biogaz, ambalare și peletizare;
 • Problemele identificate
 • Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei

I.4 Transport feroviar și mobilitate urbană (5 mld. Euro)

Optimizarea mersului trenurilor de călători pe rețeaua feroviară națională, inclusiv prin următoarele intervenții:

 • Achiziția de material rulant verde pentru rețeaua națională;
 • Modernizarea materialului rulant existent pe rețeaua feroviară națională;
 • Achiziția materialului rulant pentru rețeaua feroviară metropolitană și modernizarea punctelor de oprire.

I.5 Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică (2,2 mld. Euro)

Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și muncitorilor în domeniul construcțiilor pentru realizarea de construcții cu performanțe energetice sporite;

Dezvoltarea de centre pilot pentru recuperarea materialelor de construcții istorice și reutilizarea lor;

Formarea profesională pentru intervenția pe construcții cu valoare istorică și arhitecturală.

I.6 Energie regenerabilă și eficiență energetică (1,3 mld total)

Eliminarea barierelor din calea bancabilității proiectelor – permiterea contractelor bilaterale direct negociate (Power Purchase Agreements – PPAs);

Reforme pentru integrarea bateriilor în sistemul energetic care să permită exploatarea beneficiilor aduse de acestea într-o cât mai mare măsură (servicii de sistem, demand response, etc.);

Investiții in instalarea de electrolizatoare și digestoare anaerobe;

Promovarea proiectelor care sunt sub limita rentabilității financiare;

Implementarea unor investiții în domeniul energiei solare, în utilizarea hidrogenului și în cogenerare de înaltă eficiență;

Implementarea unor sisteme energetice inteligente;

Reforma sectorului industrial, a întreprinderilor mici și mijlocii și/sau a întreprinderilor mari prin creșterea indicatorului de eficiență energetică;

Sprijinirea inovării prin finanțarea unor tehnologii noi, digitalizarea capacității verzi, proiecte demonstrative cu impact în creșterea eficienței energetice și reducerea gazelor cu efect de seră;

Achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea consumului/monitorizarea indicatorilor pentru fiecare echipament individual la nivelul operatorilor și/sau a ramurilor de activitate/digitalizare și transfer date la distanță.

Pilonul II Transformarea digitală

II.1 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică, semnătură și identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare adăugată mare în TIC (2,5 mld. Euro)

Fond pentru stimularea competitivității în afaceri cu accent pe inovare și digitalizare prin formarea și scalarea hub-urilor de inovare digitală și susținerea dezvoltării parcurilor științifice și tehnologice cu aplicații în domeniul digital;

Fond pentru susținerea robotizării în administrație și în mediul de afaceri – Robotic Process Automation (RPA) – și promovării Inteligenței Artificiale (AI);

Fond pentru introducerea în educația formală și non-formală a meseriilor digitale ale viitorului.

II.3 Broadband și 5G (650 mil. Euro)

Stimularea investițiilor în rețele de foarte mare capacitate, în special infrastructuri eficiente energetice de fibră optică;

Construcția infrastructurilor necesare pentru reducerea accesului inegal la rețele de foarte mare capacitate;

Remedierea eșecului piețelor și creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor, start-up-urilor și scale-up-urilor pentru dezvoltarea unor aplicații și servicii 5G;

Realizarea unor investiții în domeniul tehnologiei Open RAN. 

Pilonul III Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

III.2 Investiții și instrumente financiare pentru sectorul privat și reforma companiilor de stat (2,4 mld Euro)

Derularea de instrumente financiare prin transferarea a 4% din alocare către compartimentul național al programului InvestEU și prin acordare directă către Grupul Băncii Europene de Investiții pentru finanțarea anumitor domenii prioritare ale PNRR respectiv:

 • tranziție verde (energie regenerabilă, eficiență energetică, ș.a.);
 • transformare digitală și retehnologizare;
 • suport tehnologic pentru marii poluatori;
 • antreprenoriat social și economie socială;
 • instrument de solvabilitate;
 • tehnopoluri, parcuri industriale și parcuri tehnologice;
 • educație și sănătate.

Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare a României;

Crearea unei scheme de finanțare pentru susținerea costurilor de listare la bursă a firmelor românești mature;

Actualizarea legislației în domeniul economiei sociale și promovarea acesteia;

Crearea unor scheme de granturi pentru înființarea întreprinderilor sociale în zona rurală orientate pe integrarea în muncă a tinerilor (inclusiv a tinerilor NEETs), scheme de granturi pentru înființarea, dezvoltarea și scalarea întreprinderilor sociale;

Crearea unor scheme de granturi pentru organizarea și consolidarea asocierilor agricole, dezvoltarea de depozite cu servicii și a activității de marketing pentru produse și branduri locale și promovarea unor lanțuri scurte de aprovizionare

III.3 România Educată – Învățământ dual, tehnic și profesional (630 mil. Euro)

Crearea unor scheme de sprijin acordate parteneriatelor între agenții economici, unități si instituții de învățământ, unități administrative teritoriale, și/ sau camere de comerț sau alți parteneri sociali pentru facilitarea achiziției de echipamente și a formării de personal în vederea organizării de activități educaționale în regim dual;

Investiții în infrastructura liceelor agricole și sprijin pentru ferme didactice partenere.

III.4 Cercetare, Dezvoltare și Inovare (510 mil. Euro)

Acceleratorul de Inovare – Programul de reformă a mecanismului de cooperare public – privată în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, pentru stimularea investițiilor private pe baza unui sistem de granturi competitive pentru 16 domenii de intervenție.

Program național de reformă pentru accelerarea recuperării economice post-Covid prin cooperare internațională și racordarea la agenda europeană în domeniul cercetării și inovării, pe bază de granturi competitive de consolidare a excelenței și de susținere a participării la proiectele multi-țări (ex. IPCEI, misiuni și parteneriate Orizont Europa).

III.5 Dezvoltarea infrastructurii de gaz natural în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi (600 mil. Euro)

Finanțarea introducerii pe scară largă a hidrogenului în rețeaua de gazele naturale;

Integrarea de soluții inteligente care pot fi accesate de la distanță și alte tehnologii în vederea:

 • măsurării presiunii și a debitelor, contorizării și inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi, odorizării, protecției catodice, reacțiilor anticipative și trasabilității sistemului de distribuție;
 • integrării activităților participanților pe piața gazelor în procesele de transmitere a informațiilor, distribuției, stocării în conducte și utilizării gazelor naturale în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi prin creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție;
 • asigurării unei fiabilități sporite a aprovizionării cu gaze naturale în amestec cu hidrogen și alte gaze verzi și asigurării accesului continuu, sigur și rentabil care să ofere clienților servicii noi, cu un consum optimizat

III.6 România Creativă (industrii creative) (77 mil. Euro)

Susținerea excelenței și a creativității în producția de film;

Dezvoltarea capacității de export cultural și simplificarea accesului la finanțare;

Transformarea digitală a sectorului editorial în vederea creșterii gradului de ofertă a cărților în format electronic.

III.7 Transport rutier și autostrăzi (4,5 mld euro)

Stații de reîncărcare electrice. 

Pilonul IV Coeziune socială și teritorială

IV.2 Fondul pentru dezvoltare comunitară în rural și zone urbane sărace (400 mil. Euro)

Crearea unei scheme de granturi pentru Grupurile de Acțiune Locală pentru implementarea măsurilor din strategiile de dezvoltare locală în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din ariile de acțiune. Proiectele vor viza intervenții dezvoltate local, dar mai ales dintr-o paletă de proiecte standard, ușor de replicat și care respectă prioritățile PNRR: tranziție verde și digitală, asociere, dezvoltare socio-educațională a zonelor și dezvoltare comunitară.

IV.5 România Atractivă (400 mil.euro)

Investiții în turismul balnear în concordanță cu principiile tranziției verzi. 

Pilonul V Sănătate și reziliență economică,socială și instituțională

V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate (3 mld euro)

Dotarea a 2.000 de cabinete cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând centrele din mediul rural și din urbanul mic;

Dezvoltarea de caravane medicale.

 

Tags: , , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu