În această perioadă în care în România programele de finanțare a investițiilor în energie sunt doar în faza de pregătire, a apărut o oportunitate interesantă pentru susținerea investițiilor în producția de energie regenerabilă destinată consumului propriu, atât pentru investitorii publici, cât și pentru cei privați.

Programul „Energie în România” finanțat prin Innovation Norway a lansat apelul de proiecte 3.1 Creșterea Capacității de Furnizare a Energiei Regenerabile, Alte Surse Regenerabile de Energie. Obiectivul programului este „Mai puțină energie consumatoare de carbon și creșterea siguranței aprovizionării”. Programul urmărește să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România.

Termenul limită de depunere a proiectelor este miercuri, 8 septembrie 2021, ora 14.00. Acest apel vizează atât entități publice, cât și entități private. Proiectele se vor depune în limba engleză, iar consultantul – dacă este cazul – trebuie identificat în mod expres.

Solicitanții de finanțare trebuie să fie persoane juridice, publice sau private, cu scop lucrativ sau non-profit, înființate cu cel puțin 3 ani înainte de data de 27.04.2021. Partenerii pot avea o vechime de cel puțin 1 an de zile. De asemenea, se aplică condițiile generale privind asemenea ajutoare precum aceea ca solicitantul să nu fi în situație de dificultate economică, în faliment sau reorganizare, să nu fi fost condamnate pentru fraude.

Domenii de activitate și activitățile finanțate sunt

 • proiecte care utilizează substraturi bio-bazate (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de sacrificare din abatoare, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) pentru producerea de energie electrică și termică (încălzire / răcire) în comunitățile locale;
 • dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiecte de deșeuri în energie;
 • energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de energie electrică pentru consumul propriu al solicitantului (nu pentru vânzare în scopuri de profit);
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de furnizorul echipamentului, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Proiectele vor trebui să contribuie la reducerea emisiilor de CO2 și creșterea producție de energie din surse regenerabile, precum și, în mod opțional, la crearea de noi locuri de muncă (indicatori de rezultat). Indicatorii de realizare vor fi capacitatea nou instalată de producție de energie măsurată în MW și numărul de noi instalații de producție a energiei electrice pe bază de biomasă, biogaz, eoliene, fotovoltaice și alte resurse regenerabile.

Bugetul total al apelului  este de 4,6 milioane euro. Valoarea solicitată a grantului trebuie să se situeze între 200.000 euro si maximum 2.000.000 euro.

Intensitatea ajutorului nerambursabil va fi stabilită de la caz la caz, luând în considerare mai mulți factori precum tipul entității juridice solicitante, profitabilitatea generală a proiectului, situația financiară generală a solicitantului. Co finanțare privată a proiectului poate fi asigurată doar din resurse financiare, contribuția în natură nu este eligibilă.

Finanțarea nerambursabilă pentru firme (sau alte entități productive) va trebui să respecte regulile generale ale ajutorului de stat și intensitatea să se situeze in limitele prevăzute de regulamente pentru diferite tipuri de activități ale proiectului conform Regulamentului Comisiei nr. 651/2014, modificat prin Regulamentul 1084 din 2017.

Astfel, intensitatea ajutorului pentru entități comerciale va varia intre 10 si 90 % depinzând de tipul ajutorului de stat acordat, dimensiunea economică a solicitantului. De exemplu pentru IMM-uri situate în regiuni mai puțin dezvoltate – ajutorul pentru investiții nu poate depăși 70% (firme mici și micro), 60% (firme medii). Pentru firme mari ajutorul pentru investiții nu poate depăși 50%. Pentru alte tipuri de activități precum instruirea sau ajutor pentru protejarea mediului se aplică prevederi speciale cf art. 31 și, respectiv, art . 37, 41, 48 și 49.

Doar în mod excepțional poate fi aplicat ajutorul de minimis.

Pentru entități publice ajutorul maxim poate fi de 85% din totalul cheltuielilor eligibile, iar pentru proiectele promovate de ONG-uri crește la 90%. Dacă proiectele se încadrează in regulile ajutorului de stat, atunci finanțarea nerambursabilă se supune acelor reguli (descrise mai sus).

În ceea ce privește costurile eligibile acestea trebuie înregistrate înainte de 30 septembrie 2023, și nu mai devreme de semnarea contractului de finanțare.

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Costurile cu personalul direct implicat în proiect, în limitele obișnuite ale contractelor lor de muncă
 • Costuri cu diurna si deplasările aferente voluntarilor
 • Costurile cu amortizare a echipamentelor noi și second-hand implicate în proiect. Pentru acele echipamente strict necesare proiectului costul total de achiziție poate fi eligibil, dacă acestea sunt indispensabile desfășurării proiectului. În acest din urmă caz echipamentele trebuie menținute în proprietate și corespunzător asigurate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării proiectului
 • Costuri directe cu consumabile și materiale necesare proiectului
 • Alte costuri contractate strict necesare proiectului
 • Costuri cu activități impuse de către contractul de finanțare
 • Cheltuieli indirecte care pot fi identificate și justificate ca fiind aferente proiectului

Nu sunt eligibile costurile privind costurile și comisioanele bancare de orice fel, TVA recuperabil, costurile excesive și amenzile și penalitățile. De asemenea costuriel cu studiile de prefezabilitate, fezabilitate și DALI nu sunt eligibile.

Cofinanțarea va fi plătită printr-un avans care poate fi solicitat în prima lună de la semnarea contractului de finanțare, precum și prin cereri de rambursare.

Criteriile formale în punctajul final sunt:

 • relevanța proiectului față de programul propus de finanțator, Fezabilitatea tehnică și economică, Nivelul de inovare, Nevoia reală de finanțare (măsura în care finanțarea contribuie la implementarea proiectului)  ((pondere în scorul total 30%)
 • Factorii interni sau măsura capabilităților solicitantului, Capacitatea financiară și riscul operațional, calitatea estimării costurilor și a resurselor de finanțare, Statutul drepturilor de proprietate intelectuală, potențialul pieței și planul de marketing (pondere în scorul total 25%)
 • Bunele practici, așa cum sunt definite de OECD, Riscurile proiectului și sustenabilitatea sa după implementare (pondere în scorul total 20%)
 • Calitatea parteneriatului cu o entitate norvegiană, definirea rolurilor și contribuția reală a fiecăruia (pondere în scorul total 15%)
 • Impactul economic și teme transversale (pondere în scorul total 10%)

Fiecare din sub-criteriile de mai sus se notează de la 0 la 6 puncte. Apoi se face o medie aritmetică pe fiecare grupă de criterii și o medie ponderată finală care va departaja proiectele.

Cererile de finanțare trebuie depuse în limba engleză. Exercițiul solicitării unei finanțări este unul interesant pentru potențialii beneficiari pentru că, deși este unul inerent birocratic, avem de a face cu o birocrație inteligentă care pune accent pe calitatea propunerii și capacitatea beneficiarului – inclusiv de a se încadra în dimensiuni relativ constrângătoare ale propunerii din planul de afaceri sau a descrierii proiectului (în cazul ONG-urilor si a entităților publice fără scop lucrativ). De asemenea, comunicarea și dialogul cu finanțatorul sunt foarte riguroase, dar în același timp empatice.

Informații complete pot fi găsite la adresa:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/

 

Tags: , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu