În lunile imediat următoare, cel mai devreme la sfârșitul lunii aprilie 2020, va fi lansat apelul de proiecte dedicat instalării tinerilor fermieri prin intermediul submăsurii 6.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Sute de tineri fermieri vor primi sume de până la 50.000 euro pentru a pune în aplicare Planuri de afaceri în domeniul agriculturii, în calitate de şefi / manageri ai unor exploataţii agricole, pentru prima dată.

01 - Ferma agricultura tractor fata blonda

Sursa foto: dpa

Solicitanţii eligibili pentru a beneficia de sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

1) Tânărul fermier (cu vârsta de maximum 40 de ani) care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

2) Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Pentru a beneficia de acest ajutor financiar nerambursabil exploataţia agricola detinuta de tanarul fermier trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Atenție!Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic.

SO reprezintă standard output sau altfel spus unități ale potențialului economic. Dimensiunea economică (SO) se determină pe baza producției standard totală a exploatației agricole și este exprimată ca un raport între numărul de hectare exploatate și valoarea unitară SO / hectar.

Această dimensiune economică va fi calculată pe baza unei Anexe care urmează să fie publicată de catre AFIR. De exemplu, pentru cultură mare de grâu, porumb și floarea soarelui, suprafața minimă necesară pentru încasarea ajutorului financiar este de cel puțin 20 de hectare.

Tânărul fermier poate fi, în funcție de forma de organizare :

a1) persoană fizică înregistrată şi autorizată individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA), titular al unei întreprinderi individuale sau titular al unei întreprinderi familiale;

a2)  asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată (SRL);

a3) asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată (SRL);

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie  să  respecte  încadrarea în  categoria  microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

 • microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro;
 • întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro.

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. Culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul in care se depune spre finantare acest proiect, cât şi la solicitarea acordării celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

Instalarea tânărului fermier trebuie să fi început și să fie în curs de desfășurare la momentul depunerii Cererii de finanțare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri.

Instalarea tânărului fermier se va desfășura în următoarele etape:

 • Etapa 1 : Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de afaceri, organizează activităţile administrative, etc.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare .
 • Etapa 2 : Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele aferente conform ghidului solicitantului.
 • Etapa 3 : Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).

Tinerii care solicită finanţare sunt eligibili daca respecta următoarele condiţii:

 • Nu au înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA;
 • Nu au avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24 de luni, înaintea depunerii cererii de finanţare, în care este obligatorie înregistrarea codului CAEN agricol şi înscrierea exploataţiei agricole la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA.

Pregătirea profesională a tânărului fermier

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea să dețină competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • Au studi medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;

sau

 • Au formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel calificare profesională;

sau

 • Au competențe în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare;

sau

 • își asumă angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului dar până la data de 30 septembrie 2023 pentru depunerea cererii de plată.

Sprijinul financiar va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri. Pot fi eligibile toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri indiferent de natura acestora, cu condiția respectării condiţiilor prevăzute în Ghidul solicitantului.

În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second – hand.

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de maximum 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Pentru a fi finanțat un proiect, punctajul minim (obtinut conform grilei de punctare din Ghidul solicitantului) pe care trebuie să-l obțină planul de afaceri este de 25 de puncte.

In ceea ce privește grila de punctare pentru planul de afaceri :

 • Sectoarele zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura-legume în câmp, în spații protejate, ciupercării, producere de material săditor, pomicultură și producere de sămânţă) primesc maximum 30 de puncte.
 • Dacă solicitantul preia integral minimum trei exploatații agricole, se acordă 15 puncte. Dacă solicitantul preia integral două exploatații agricole, atunci se acordă 10 puncte. Dacî solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă, atunci se acordă 5 puncte.
 • Dacă solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol, atunci se acordă 35 de puncte. Dacă a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol, se acordă 25 de puncte. Dacă poate dovedi o formare profesională care conferă un nivel de calificare prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin 360 de ore de calificare profesională, atunci se acordă 15 puncte.
 • Dacă proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat, atunci se acorda 15 puncte. Dacă proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu, atunci se acordă 5 puncte.
 • Daca solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România) pe toată durata de implementare si monitorizare a proiectului, atunci se acordă 5 puncte.

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada Contractului de finanțare, atât in perioada de implementare, cât şi in perioada de monitorizare a proiectului (3 sau 5 ani, in funcție de domeniul de activitate).

In ceea ce privește valoarea sprijinului nerambursabil :

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO;
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO;

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare.

 

 

Tags: , , , , , , , ,

 

fără comentarii

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu